• Khảo sát ý kiến người sử dụng Thư viện là cán bộ, giảng viên - tại đây
  • Khảo sát ý kiến người sử dụng Thư viện là sinh viên, học viên cao học - tại đây

Giờ phụ vụ tại các Thư viên

12/03/2013

THƯ VIỆN PHỤC VỤ TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU HÀNG TUẦN

  • Thư viện cơ sở 1 - 2/4 Trần Xuân Soạn: Từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

  • Thư viện cơ sở 2 - 2C Phổ quang: Từ 7 giờ 30 đến 20 giờ

THƯ VIỆN PHỤC VỤ THỨ BẢY HÀNG TUẦN

  • Thư viện cơ sở 2 - 2C Phổ quang: Từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30

 


 

Top