• Thư viện ngưng phục vụ buổi sáng ngày 16/02/2017. Lý do: HỌP ĐƠN VỊ.