• THÔNG BÁO: Thư viện CS2 ngưng phục vụ thứ 4 ngày 15/03/2017. Lý do: DỌN KHO SÁCH.