SÁCH MỚI
Số người truy cập: 901549
Đang online: 9
ỨNG DỤNG CHO DI ĐỘNGChức năng nhiệm vụ
[Đăng ngày: 28/07/2017]
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA THƯ VIỆN
Chức năng: Thư viện trường Đại học Tài chính – Marketing (Thư viện UFM) là đơn vị thuộc trường có chức năng đảm bảo cung cấp nguồn tài nguyên thông tin, dịch vụ và môi trường học thuật phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và sáng tạo của sinh viên, cán bộ - giảng viên trong trường.
Nhiệm vụ:
-  Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn của hệ thống thư viện toàn trường;
-  Bổ sung, phát triển nguồn tài nguyên thông tin trong nước và nước ngoài phù hợp với nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong Nhà trường; tiếp nhận các tài liệu do Nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, khoá luận, luận văn thạc sĩ, các dạng tài liệu khác của Nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;
-  Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài nguyên của thư viện theo đúng chuẩn nghiệp vụ; xây dựng các công cụ tra cứu hiệu quả, thân thiện đối với người sử dụng; xây dựng các cơ sở dữ liệu và các bộ sưu tập số phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thư viện;
-  Tổ chức phục vụ văn minh, lịch sự, trách nhiệm; hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin và các sản phẩm, dịch vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;
-  Biên soạn các ấn phẩm thông tin; tăng cường các dịch vụ thông tin, dịch vụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu ngày càng cao của người sử dụng thư viện;
-  Chủ động khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin cho việc quản lý hiệu quả công việc của cán bộ thư viện và nâng cao chất lượng phục vụ người sử dụng;
-  Lập và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thư viện;
-  Định kỳ kiểm kê và thanh lọc tài liệu;
-  Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kịp thời theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu;
-  Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với CQTT-TV trong và ngoài nước, từng bước hiện đại hóa công tác thông tin - thư viện.
1